หลักสูตรบทเรียนออนไลน์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

http://e-training3.vec.go.th/2017/