ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสื่อโทรทัศน์ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพชร และหลัการตรวจสอบเพชร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ นวัตกรรม ( Innovation ) รูปแบบ และประเภท ของนวัตกรรม

   แนะนำวิธีแบ่งพาทิชั่นสำหรับติดตั้ง Ubuntu กันครับ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการความรู้เรื่องพลอยต่างๆ ในกลุ่มหลักๆ ที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องพลอยพื้นฐาน ทำให้รู้จักพลอยที่มีความหลากหลาย และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเลือกซื้อหรือเลือกดูพลอยเบื้อนต้นได้ 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง e-Learning ด้วย Moodle LMS