หากคุณต้องการสร้างบรรยากาศบนโต๊ะอาหารและงานเลี้ยง ด้วยศิลปะการพับผ้าแนปกิ้น.. บทเรียนชุดนี้จะมอบทักษะในการพับผ้าที่หลากหลาย พร้อมหลักการเบื้องต้น เกี่ยวกับผ้าแนปกิ้น Enjoy

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย มาตรฐานมัคคุเทศก์  ดัชนีชี้วัดมาตรฐานมัคคุเทศก์ ระดับมาตรฐานของมัคคุเทศก์ การประเมินมาตรฐานมัคคุเทศก์ การปฏิบัติงานแบบมัคคุเทศก์มืออาชีพ

               การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด การรบกวนหรือความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่น เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลิน ไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรม ที่ปรากฏ ในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย