ผู้จัดทำ

1. นายพิทักษ์ พิมพัฒนา

2. นายอลงกรณ์ รัตน์บ้านด่าน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.สุโขทัย

ผู้จัดทำ

1. นางสาวณัฐสุดา ปราบคะเส็น

2. นางสาวสุจริตรา ใจแสง

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.สุโขทัย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตาม ลักษณะงานอาชีพ

เนื้อหาประกอบด้วย 1. ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร? 2. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม USB Disk Security 3. การติดตั้งโปรแกรม  USB Disk Security 4. การตรวจสอบไวรัสด้วยโปรแกรม  USB Disk Security

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้ใช้สามารถนำGoogle Form ไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเพื่อโหวต เป็นต้น

    การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ไม่ใช่เรื่องยากลำบากแต่อย่างใดเพียงแต่มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานก็สามารถประกอบเครื่องได้  เพราะปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีความเป็นมาตรฐาน  และสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม