รายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น   เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   ตามหลักสูตรของวิทยาลัยสารพัดช่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดของหลักสูตร

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและวิวัฒนาการของการถ่ายภาพ

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชนิดและส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลนส์ถ่ายถาพและการเลือกใช้

4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ

5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุบันทึกภาพและการเลือกใช้

6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 องค์ประกอบในการถ่ายภาพ

7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจัดการไฟล์ภาพ

ขั้นตอนในการศึกษา

1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 40  ข้อ

2. ศึกษารายละเอียด/ข้อกำหนดและจุดประสงค์รายวิชา

3. ศึกษาเนื้อหาและทำแบบประเมินผลตามหลักสูตร

4. ปฎิบัติงานตามที่มอบหมายในกิจกรรมให้ครบถ้วน

5. ทำแบบประเมินผลหลังการเรียนจำนวน 40 ข้อ

เกณฑ์การประเมินผล

1. เข้ามาศึกษาในบทเรียนทุกบทเรียนครบถ้วน

2. ทำแบบทบทวนในแต่ละหน่วยตามที่กำหนดไว้

3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดไว้และส่งผลงานสำเร็จเป็นแฟ้มเอกสารสรุปผล

    งานจากการเรียน ตามกิจกรรมที่กำหนด จำนวน 1 ผลงาน

4. ทำแบบประเมินผลบทเรียนหลังการเรียนและมีผลคะแนนหลังการเรียนตาม

    เกณฑ์ที่กำหนด

การกำหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาด ปริมาตร ส่วนปริมาณอื่นๆ 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำความสะอาดกล้องถ่ายภาพ และการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายภาพ  ข้อควรระวังในการใช้กล้องถ่ายภาพ