ศึกษาเกี่ยวกับ ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภท การวางแผนการทำไวน์ผลไม้

การเตรียมการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยง โรงเรือน และอุปกรณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ และข้อควรระวังในการวางแผนผังฟาร์ม

วิเคราะห์กรณีตัวอย่างธุรกิจเกษตรว่ามีการจัดการธุรกิจได้ดีเพียงใด  วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกทำธุรกิจเกษตรของตนเอง