1.ปรับพื้นฐานการจัดการภาครัฐและเอกชน    วันที่ 20-24 มกราคม 2561

2.การจัดการสมัยใหม่           วันที่ 25-27 มกราคม 2561                       

3.สอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน         วันที  29 มกราคม 2561  

4.รายงาน 1 เล่ม  ท้ายเทอม            วันที  30 มกราคม 2561  ศึกษาความรู้พื่นฐานเกี่ยวกับอัญมณี


           คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
(Mathematics and Statistics for Careers)
                    รหัสวิชา 3000-1404
              จำนวน 3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

การทักทายเป็นสิ่งสำคัญในการผูกมิตรกับบุคคลอื่น  เป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรและความจริงใจ  เปรียบเสมือนประตูที่เปิดต้อนรับแขกที่มาเยือน   เมื่อพบกันก็ทักทายก่อนที่จะสนทนาในเรื่องอื่นต่อไป  หรือแม้แต่บุคคลที่เราไม่รู้จัก เมื่อพบกันครั้งแรกก็ต้องมีการทักทายก่อน  และเมื่อถูกแนะนำให้รู้จักเราต้องพูดทักทายอย่างไรเพื่อให้เขาเกิดความประทับใจ อยากผูกมิตรกับเราต่อไป

ตรรกศาสตร์(Login) เป็นวิชาของการที่ว่าด้วยเหตุผผล เป็นการศึกษาเกี่ยวการอ้างเหตุผล โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ ก็อย่างเช่น"ประพจน์"
    ประพจน์ คือ ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ ที่บอกค่าความจริงได้ ว่าเป็นจริง(T)หรือเป็นเท็จ(F)  ดังนั้นเมื่อมีประพจน์แลัว ก็ต้องมีการเชื่อมประพจน์  การเชื่อมของประพจน์ประกอบไปด้วย
1. คำว่า "และ"
2. คำว่า "หรือ"
3. คำว่า "ถ้า...แล้ว"
4. คำว่า "ก็ต่อเมื่อ"

    การเรียนรู้เรื่องพลังงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน พลังงานประเภทต่างๆ ทำให้มนุษย์สามารถนำพลังงานต่างๆ เหล่านั้นมาก่อให้เกิดสิ่งที่อำนวยความสะดวก เพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง ถือว่าค่าเสื่อมราคารายปีของสินทรัพย์เท่ากันทุกปี 
เป็นการคิดค่า้สื่อมราคาที่ง่ายและนิยมใช้มากที่สุด

ศึกษาประเภทของทรัพย์สินและประเภทของพินัยกรรม เพื่อจัดทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับตามมาตรา 1657 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์