การออกแบบปุ่มลิงค์  คือ การออกแบบปุ่มลิงค์เพื่อความสวยงามของ Web Page  และ การสร้างปุ่มข้อความ  การสร้างปุ่มเมนูสำหรับ Link  ต่างๆ   เพื่อความสวยงามแล้วนำไปตกแต่ง Web Page   เช่น   สร้างปุ่มเมนูหน้าหลักแล้วนำไปเชื่อมโยงไปยัง Link ต่างๆ  ในโปรแกรมAdobe Dream weaver   หรือนำภาพดังกล่าวประยุกต์ใช้ในงานเอกสารต่างๆในโปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft Word, Microsoft Power Point ฯลฯ