ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการรับและส่งสัญญาณดาวเทียมและดิจิตอล การทำงานชุดรับส่งสัญญาณดาวเทียมย่าน KU Band C Band และแบบ DUO สำหรับติดภายในบ้านและติดรถยนต์  ชุด settop box   การเลือก เตรียม ใช้ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง   การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล   การเดินสายนำสัญญาณตามมาตรฐาน การปรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและดิจิตอล  การอัพเฟิร์มแวร์เครื่องรับสัญญาณโดยใช้ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และประมาณราคา และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน