ความหมายอินเทอร์เน็ต  อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  เว็บบราวเชอร์  การ Search หาข้อมูล  ความหมาย URL 
การดาวโหลด การอัพโหลด การดาวโหลดวิดีโอ ในเว็บ www.youtube.com  การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้