ศึกษาและปฏิบัติหลักการติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี การเลือก เตรียม ใช้ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพีการเดินสายตามมาตรฐาน วงจรปิดและ กล้องไอพีการเซ็ตอัพชุดกล้องวงจรปิดและกล้องไอพีเพื่อดูผ่านระบบออนไลน์ การวิเคราะห์และประมาณ ราคาในงานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี และมีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน