กระบวนการเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  (Shielded  Metal  Arc  Welding  :  SMAW)  เป็นกระบวนการเชื่อมที่ได้รับความร้อนจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน  ทำให้ลวดเชื่อมและชิ้นงานบริเวณการอาร์กหลอมเหลวรวมตัวกันเป็นแนวเชื่อม  ส่วนฟลักซ์จะเกิดเป็นแก๊สและสแลกปกคลุมแนวเชื่อมจากบรรยากาศภายนอก  อุปกรณ์ที่ใช้  เครื่องเชื่อมเป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟที่เหมาะสมต่อการเชื่อมซึ่งมีทั้งแบบกระแสสลับ  (AC)  และกระแสตรง  (DC)  กระแสไฟจะถูกส่งมาตามสายเชื่อมและสายดิน  ในระหว่างการเชื่อมจะควบคุมการเชื่อมด้วยหัวจับลวดเชื่อม  ส่วนลวดเชื่อมที่ใช้มีหลายชนิดแบ่งออกเป็นประเภทตามชนิดของโลหะเชื่อม  ชนิดของฟลักซ์และมีขนาดความโตลวดต่าง ๆ  กัน