การตรวจเช็คกล่องควบคุมระบบปรับอากาศ  ในที่นี่้จะกล่าวถึงวิธีการตรวจเช็คกล่องควบคุม  2 วิธี

  1. การตรวจเช็คกล่องควบคุมด้วย  ไขควงเช็คไฟ

  2. การตรวจเช็คกล่องควบคุมด้วย  มัลติมิเตอร์