รายละเอียด
     1.ประวัติความเป็นมา
     2.ความหมาย
     3.ข้อดีและข้อเสีย
     4.อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์