ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ สมุดเงินสด 2 ช่อง สมุดเงินสด 3 ช่อง การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง การแก้ไขข้อผิดพลาด และปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการชนิด 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงินและงบทดลงอหลังปิดบัญชี