ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ Microsoft Publisher การสร้างการออกแบบ
และจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์การท าจดหมายเวียน และจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์