โปรแกรม  Microsoft  Access  เป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดโปรแกรม  Microsoft  Office  จัดเป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีความสามารถสูง  ใช้งานง่าย  มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน  เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูล  การสืบค้นข้อมูล  การคำนวณค่า  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการจัดทำรายงานสรุป  สามารถช่วยสร้างแอพพลิเคชันฐานข้อมูลแบบใช้งานเอง  หรือแอพพลิเคชันฐานข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้