ในการคำนวณหาปริมาณงานดินขุดหลุมฐานรากและดินขุดหลุมต่างๆในงานก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยโดยทั่วไป ควรศึกษาแบบรูปรายการที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด ซึ่งการคำนวณปริมาณงานนิยมทำให้ได้หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ในการคำนวณงานขุดหลุมให้เผื่อเปอร์เซ็นต์ดินพังและการทำงานสะดวกไว้อีกจำนวน 30 %  ส่วนงานดินถมกลับหลุมต้องทราบปริมาตรของวัสดุต่างๆที่ถูกก่อสร้างลงไปในหลุมนั้นๆ ด้วย จึงจะสามารถคำนวณปริมาณดินถมกลับหลุมได้