รายละเอียด
- อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
- เกณฑ์การเล่นเบียร์เกม
- ขั้นตอนและวิธีการเล่น