การพิมพ์เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์เป็นเอกสารลงกระดาษหรือแผ่นใสได้ทั้งแบบภาพนิ่ง
มุมมองเค้าร่าง หน้าบันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยาย การนำเสนอข้อมูลสามารถนำแฟ้มงานนำเสนอไปแสดงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีโปรแกรม
Microsoft Office PowerPoint ติดตั้งอยู่โดยการนำแฟ้มงานนำเสนอบันทึกลงแผ่นซีดีให้เปิดแฟ้มงานได้