ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้