ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรหลังการใช้งาน เช่น  การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ การใช้แปรงขนอ่อน การเช็ดคราบน้ำมันและเศษเหล็กออกจากเครื่องจักร การตรวจสอบความสะอาดของเครื่องจักร   การตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักร การหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักร  การทำความสะอาดพื้นบริเวณรอบๆ เครื่องจักร การตรวจเช็คอุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องจักร และการเก็บเครื่องมืออุปกรณ์