การปรับตั้งลิ้นเครื่องยนต์  ถ้าระยะห่างมากเกินไปจะมีเสียงดัง  ถ้าระยะน้อยเกินไปส่วนผสมจะอัดตัวไม่แน่นพอ ทำให้เครื่องยนต์อ่อนกำลัง ฉะนั้น  ระยะช่องว่างนี้ จะต้องตั้งให้ถูกต้องตามกำหนดของเครื่องยนต์ โดยใช้แผ่นเกจวัด หรือที่เรียกว่าฟิลเลอร์เกจ