1. เปิดใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2013

2. วิธีการแทรกText box

3. วิธีการแทรกShape

4. วิธีการแทรกSymbol

5. วิธีการแทรกWordArt

ุ6. วิธีการกำหนดTransition

7. วิธีการสร้างAnimation

8. วิธีการบันทึกงาน

9. ปิดโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2013