ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องการบัญชีครัวเรือน ดังนี้ ความหมาย ประโยชน์ หลักการ แนวคิด รูปแบบและวิธีการทำการบัญชีครัวเรือน วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผน การประยุกต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว ศึกษาข้อมูล ตนเอง ข้อมูลวิชาการ เชื่อมโยงกับประสบการณ์เข้ากับความรู้และประสบการณ์      เพื่อนำมาวิเคราะห์และตัดสินใจในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สื่อทุกประเภท การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญา และวางแผนการนำการบัญชีครัวเรือนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน