รายวิชาวัสดุก่อสร้าง และเทคนิคการทำงาน 1  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ - อุปกรณ์การก่อสร้าง งานโครงสร้างไม้ โลหะ คอนกรีต การนำไปใช้  เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา บันได พื้น หลังคา และโครงหลังคาของอาคารพักอาศัย