ในประเภทวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันทั่วไปนั้น ผนัง เป็น ชิ้นส่วนสาคัญของอาคาร ที่มีน้าหนักมากที่สุด แต่ใช้ประโยชน์ในการรับแรงน้อย ที่สุด ในอาคารที่พัก อาศัย ซึ่งมีการกั้นห้องมาก น้ำหนักผนังอาจสูงถึง 40 เปอรฺเซ็นต์ ของน้ำหนักอาคาร จึงเป็นความใฝ่ฝันของวิศวกรที่จะหา วัสดุที่มีน้าหนักเบา เพื่อนามาใช้งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการกั้นผนัง คือ แข็งแรงเพียงพอที่จะกั้นภายในกับภายนอก กั้นความร้อน / ความเย็นจากภายนอก  ไม่เป็นพิษภัยต่อผู้อาศัย  มีความเรียบ สวยงาม คงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ อิฐมวลเบา จึงเป็นตัวเลือกที่มีคุณสมบัติทุกข้อดังกล่าว ข้างต้น ผสมผสานกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์