ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรด้วย excel