รายละเอียดรายวิชา

   การทำแกงมัสมั่นไก่ ต้องรู้จักวิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งตวง   อุปกรณ์ในการผสม    ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  

1. สรรพคุณฟักข้าว
2. ส่วนประกอบการทำน้ำสมุนไพรฟักข้าว
3. ขั้นตอนการทำน้ำสมุนไพรฟักข้าว
4. ประโยชน์ฟักข้าว
5. ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว